Betraktelse inför askonsdagen 2021

 

DOM OM ANVÄNDNING AV "BLACK MASS" SOM JORDMATERIAL,
SAMT KLASSNING SOM FARLIGT ELLER ICKE FARLIGT AVFALL

Örebro Tingsrätt har under år 2020 avkunnat en dom i ett mål som handlar om användning av "black mass" d. v. s. innanmätet i "vanliga" batterier som jordmaterial. Black mass innehåller bl. a. över 20 % zink, som påverkat omgivande jord och vatten. Domen innebär kännbara fängelsestraff för några av de inblandade.

En viktig del av underlaget för domen är en utredning som utförts av NFC - Nationellt forensiskt centrum (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium och dessförinnan Statens kriminaltekniska anstalt). NFC är en del av Polismyndigheten. Det är NFC som har undersökt spridningen av farliga ämnen i miljön. De har också bedömt farligheten hos black mass, samt klassat detta avfall som farligt avfall. 

 

DOMENS BETYDELSE FÖR KLASSNING AV ASKOR

VARFÖR DOMEN ÄR RELEVANT. Först ska sägas att domen i huvudsak inte är relevant. De flesta i "askbranschen" är mycket skötsamma, studerar och följer lagstiftningen, samt har en öppen och god kommunikation med sina tillsynsmyndigheter och de personer som tjänstgör där. I det aktuella fallet är det flera mentala spärrar som har passerats innan det farliga avfallet hamnade på mark som ett par av de inblandade ägde, och miljöbrotten försvaras inte här. Men det kan ändå vara intressant att något gå igenom och analysera hur frågor kring klassning spelat in och vad vi kan lära oss när det gäller klassning av askor. Visheten bakom den EU-lagstiftning som finns kring klassning är ju ganska så outgrundlig, och det är faktiskt inte särskilt lätt att göra rätt. Målet visar bl. a. betydelsen av att klassa omsorgsfullt och att även dokumentera sin klassning på ett granskningsbart sätt. Det kan hända att det inte blir alldeles rätt ändå, men det är viktigt att man åtminstone kan visa att man verkligen ansträngt sig och gjort sitt bästa för att klassa korrekt, och för att skydda hälsa och miljö. 

UNDANTAG FRÅN REGELN OM INNEBOENDE EGENSKAPER. Av betraktelsen på askonsdagen år 2020 framgår att klassningen ska utföras utgående från de inre egenskaperna hos avfallet, och t. ex. inte efter hur det interagerar med omgivningen i den ena eller andra miljön. Men hela "vanliga" batterier är ett undantag, och de ska enligt Avfallsförordningen klassas efter 16 06 04 Alkaliska batterier (utom 16 06 03), d. v. s. som icke farligt avfall. Men om man öppnar batterierna och tar ut innanmätet så blir det i stället 16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer, d. v. s. farligt avfall. Det kan kanske vara lättare att komma ihåg detta om man tänker på att oöppnde batterier varit varor och inte kemiska ämnen innan de blev avfall. 

VARNING FÖR HÖRSÄGNER! Enligt domen hade de tilltalade "hört" att black mass inte skulle vara farligt avfall, utan att det ska klassas som 19 10 06 Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05, samt att man gör så på kontinenten. Däremot hade man inte någon egen analys som man kunde redovisa. En sådan hade ju kunnat peka på att man åtminstone hade försökt att göra rätt.

HA RESPEKT FÖR HUR SVÅRT DET FAKTISKT KAN VARA! Rimligen stämmer följande klassning bäst för black mass: 16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer. Men det alternativet nämns inte i domen. I stället hänvisar NFC:s utredning till mera generella koder samt till totalhalter av olika metalliska grundämnen. Resultatet blir i och för sig detsamma som med 16 06 06, d. v. s. farligt avfall. Men det handlar egentligen faktiskt inte om grundämnen, utan om deras förekomstformer och hur dessa kan samverka till farlighet av olika slag. Detta i enlighet med de sammanräkningsregler som redovisas på annan plats på denna hemsida. 

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
SE-611 37, Nyköping, Sweden.

 E-MAIL

rolf.sjoblom@&REMOVE
THIS TEXT&tekedo.se

Telephone: +46-155-21 04 15
Mobile: +46-70-570 54 44
Summer: +46-498-49 30 35