Betraktelse inför askonsdagen 2020

 

KLARGÖRANDE DOM I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN OM HUR AVFALL SKA KLASSAS SOM FARLIGT ELLER ICKE FARLIGT

Att följa lagstiftningen innebär inte bara att man följer lagar och förordningar, utan också att man rättar sig efter de uttolkningar som görs i form av domar. Särskild tyngd har sådana domar som avkunnats i högre rätt, t. ex. i Mark- och Miljööverdomstolen. De är prejudicerande. En sådan dom, som till stor del handlar om hur avfall ska klassas som farligt eller icke farligt, beslutades 2020-02-21, och återpubliceras här.

Det kan tilläggas att Tekedo har tillämpat dessa relger redan sedan tidigare, bl. a. i ett uppdrag som just håller på att slutföras. Det handlar om ett stort antal olika typer av avfall, som inte är förbränningsrester, men som kan klassas på ungefär samma sätt.

 

NÅGRA CITAT FRÅN DOMEN

INNEBOENDE EGENSKAPER. Från sidan 22 i domen beträffande avfallets inneboende egenskaper: "Mark- och miljööverdomstolen delar Naturvårdsverkets bedömning att det är avfallets inneboende egenskaper och inte en riskbedömning kring påverkan på omgivningen som ska göras i samband med bedömningen av om avfallet har några farliga egenskaper och klassificeringen av avfallet." Detta finns i och för sig klargjort sedan tidigare i bl. a. CLP, men har nu blivit ännu tydligare.

ENKLA INGÅNGAR OCH/ELLER VERKLIGA EGENSKAPER. Från sidan 21 i domen: "Den som klassificerar avfallet ska först bedöma om avfallet har någon farlig egenskap på det sätt som anges i 11 b § avfallsförordningen och först därefter välja lämplig avfallskod (13 a § avfallsförordningen). Den omständigheten att ett avfall kan falla in under en avfallskod som anges som icke farligt avfall i bilaga 4 i avfallsförordningen befriar inte avfallsinnehavaren från att utreda om avfallet har några farliga egenskaper."

LAKTESTER M. M. Citat från sidan 22: "När det gäller laktesterna har det inte framkommit att dessa har utförts enligt de riktlinjer som anges i bilaga IV till vägledningen [d. v. s. EU: vägledning om klassning] utan bolaget har använt en äldre metod ... ".

OM ATT ANVÄNDA AKTUELLA REGLER. Citat från sidan 23: "EU-domstolens avgörande C147/15 Mastrodonato ger ytterligare stöd för att en redovisning av avfallets egenskaper måste göras enligt den senaste ändringen av avfallsreglerna som har anpassats utifrån den senaste tekniska och vetenskapliga utvecklingen. "

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
SE-611 37, Nyköping, Sweden.

 E-MAIL

rolf.sjoblom@&REMOVE
THIS TEXT&tekedo.se

Telephone: +46-155-21 04 15
Mobile: +46-70-570 54 44
Summer: +46-498-49 30 35